Milieubeleid en arbeidsveiligheid hebben bij ons bedrijf hoge prioriteit. Directie, medewerkers van EPZ en medewerkers van (onder-) aannemers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van ons beleid.

Wij werken bij de verwezenlijking daarvan samen met andere partijen en staan open voor verbeteringen. Over de resultaten leggen wij transparant verantwoording af. In ons jaarverslag wordt naast het financieel reilen en zeilen van onze onderneming ook verslag gedaan van de milieu- en arboprestaties.

EPZ wil binnen de veiligheids- en economische randvoorwaarden van de bedrijfsvoering de milieubelasting minimaliseren en op een maatschappelijk aanvaard niveau houden. Vaak liggen onze bedrijfslimieten daarom om die reden onder de wettelijk toegestane grenzen. EPZ streeft naar het maximaal benutten van nucleaire splijtstoffen en het minimaliseren van haar radioactief afval. Dit geldt ook voor andere grond- en reststoffen.