Bijzondere gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en milieu die wij in 2023 hebben gemeld bij de overheid.

 

Meldingen 2023

Tijdens de teambriefing aan het begin van de nachtdienst van 26 augustus bleek dat de eerste aanvalsploeg niet compleet was.

De kerncentrale heeft een eerste aanvalsploeg met een vastgestelde omvang en samenstelling om bij brand in de kerncentrale snel in te kunnen grijpen.

Op 26 augustus had een werktuigkundige uit opkomende ploeg die was bevoegd en aangewezen als manschap voor de eerste aanvalsploeg zich ziek gemeld. Zijn vervanger bleek niet gekwalificeerd voor inzet in de eerste aanvalsploeg. Hierdoor waren er onvoldoende bevoegde mensen aanwezig om de eerste aanvalsploeg te kunnen formeren.

Binnen anderhalf uur was er een bevoegde medewerker van de vrijwillige brandweer aanwezig bij EPZ waarmee de eerste aanvalsploeg weer compleet was.

De gebeurtenis had geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid en is gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met als voorgestelde klassering INES = 0.

Op 15 augustus werd een test uitgevoerd met één van de noodstroomdiesels. Aan het eind van de test schakelde de generatorschakelaar onterecht opnieuw in waardoor de diesel op de overstroombewaking automatisch werd gestopt.

Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van het foutief schakelen van de generatorschakelaar werden elektronicacomponenten verwijderd en weer teruggeplaatst. Hierdoor zijn onbedoeld twee reactorbeveiligingssignalen geactiveerd. De bijbehorende automatische acties zijn correct verlopen.

De wachtploeg heeft de diesel tijdelijk uit bedrijf genomen, de automatische acties ongedaan gemaakt en de installatie gecontroleerd en in orde bevonden.
Er is een onderzoek ingesteld naar de achterliggende oorzaak van de storing in de generatorschakelaar.

De gebeurtenis had geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid en is gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met als voorgestelde klassering INES = 0.

Op dinsdag 11 juli deed dezelfde storing zich voor als op 24 juni 2023/ Door de geïnstalleerde meetapparatuur kon worden vastgesteld dat de oorzaak van de storing bij twee defecte elektronicacomponenten moest worden gezocht. Deze componenten zijn daarop gewisseld en na een reset is de installatie gecontroleerd en in orde bevonden.

Het stoorsignaal van de klep was onbedoeld; de reactie van de reactorbeveiliging daarop was conform het ontwerp. Een analyse naar de achterliggende oorzaken loopt.

EPZ heeft de gebeurtenis gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met de voorlopige klassering INES=0 (geen relevantie voor de nucleaire veiligheid).

Zaterdag 24 juni 2023 is een signaal van het reactorbeveiligingssysteem aangesproken. Het signaal opende een voorafsluiter van de niet-nucleaire stoom afblaasregelingen. De afblaasregelklep zelf bleef gesloten omdat de stoomdruk bij normaal bedrijf veel lager is dan de druk waarbij de klep geopend moet worden.

Omdat er na de storing geen signalen meer voorstonden, was de aanleiding voor de storing niet te achterhalen. Het beveiligingssignaal is daarop gereset en er is meetapparatuur geïnstalleerd om bij een mogelijke herhaling wel de (stoor)signalen te detecteren.

Op 17 april 2023 werd tijdens een controle bij het verlaten van het terrein van de kerncentrale een lichte radioactieve besmetting geconstateerd aan een schoen. Bij verdere controle bleek het om een besmetting van de onderkant van de voet te gaan.

De volgende maatregelen zijn genomen:

  • De medewerker is naar het ‘gecontroleerd’ (nucleaire) gebied gebracht waar de besmetting onder begeleiding is verwijderd.
  • Sok en schoen zijn op besmetting gecontroleerd. Hierbij zijn geen afwijkingen gevonden.
  • De directe omgeving waar de besmetting werd geconstateerd is gecontroleerd. Hier zijn geen afwijkingen gevonden.
  • De omkleedruimte is extra schoongemaakt.

Bij een nieuwe controle werd geen besmetting meer aangetoond en kon de medewerker het terrein verlaten. Vermoedelijk is de besmetting opgelopen tijdens de uitvoering van werkzaamheden in het ‘gecontroleerd gebied’.

EPZ heeft de gebeurtenis gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met de voorlopige klassering INES=0 (geen relevantie voor de nucleaire veiligheid).

Op 11 april 2023 is tijdens een inwendige inspectie van het reactorvat een onbekend deeltje gevonden. Het deeltje is geborgen, boven water gebracht en tijdelijk opgeslagen in een met lood afgeschermde voorziening.

Na het boven water halen bleek het deeltje hoog stralend te zijn. Daarbij zijn twee medewerkers onbedoeld gedurende zeer korte tijd blootgesteld aan een stralingsdosistempo hoger dan 10 mSv (millisievert) per uur. Eén medewerker liep daarbij een dosis op van 71µSv (microsievert), de andere medewerker een dosis van 74 µSv.

Er is onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het incident en welke maatregelen nodig zijn om herhaling in de toekomst te voorkomen.

EPZ heeft de gebeurtenis gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met de voorlopige klassering INES=0 (geen relevantie voor de nucleaire veiligheid).

Aanvullende toelichting:
Bij werkzaamheden in bepaalde delen van de centrale, worden maatregelen genomen ter bescherming tegen straling. De afstand van de stralingsbron, de tijd in een stralingsveld en de mate van afscherming zijn hierbij van belang. Op basis van de gemeten straling op de werkplek worden maatregelen vastgesteld en voorbereid. Een persoonlijke dosimeter meet permanent de straling waaraan medewerkers tijdens hun werkzaamheden worden blootgesteld.

De wettelijke limiet voor iemand die in een kerncentrale werkt, is 20 mSv (millisievert) per jaar. Bij EPZ hebben we de limiet gesteld op 3 mSv per jaar en is de gemiddelde dosis 0,5 mSv per werknemer per jaar. EPZ heeft strenge bedrijfslimieten en houdt zich aan het ALARA principe. Je houdt de dosis altijd zo klein mogelijk (As Low As Reasonably Achievable).

Op 1 maart 2023 zijn door een onbedoeld reactorbeveiligingssignaal diverse componenten uitgevallen.

Bij het periodiek testen van één van de noodstroomdiesels van de kerncentrale ontstond een stoorsignaal. Daarop reageerde de reactorbeveiliging met het uitschakelen van de componenten die in de noodstroomsituatie niet meer nodig zijn. Het stoorsignaal van de noodstroomdiesel was onbedoeld; de reactie van de reactorbeveiliging daarop was conform het ontwerp.

De beproeving van de noodstroomdiesel is direct afgebroken. De wachtploeg heeft vervolgens de installatie gecontroleerd en in orde bevonden. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de storing.

De gebeurtenis had geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid en is gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met als voorgestelde klassering INES = 0.

Waar bent u naar op zoek?