Ontmanteling Kerncentrale Borssele

Tot 31 december 2033 maakt kerncentrale Borssele stroom. Deze datum ligt vast in een vergunning. Daarna moet de kerncentrale dicht. De Nederlandse regering heeft EPZ gevraagd te onderzoeken of de kerncentrale langer in bedrijf kan blijven. Want net als zon en wind, levert kernenergie klimaatneutrale stroom.

Onderzocht wordt of het veilig is om de kerncentrale langer open te houden en of het economisch mogelijk is. Terwijl het onderzoek loopt, houdt EPZ er rekening mee dat de kerncentrale toch sluit op 31 december 2033. Deze datum staat in de wettelijke vergunning.

De wet zegt nu nog dat een verzoek om langer in bedrijf te blijven niet in behandeling zal worden genomen. De overheid onderzoekt hoe en wanneer de wet kan worden aangepast. Zolang dit niet is geregeld, gaat EPZ dus uit van het scenario sluiting.

Kerncentrale Borssele

Wie ruimt de kerncentrale straks op?

De overheid eist van EPZ dat bij sluiting van de kerncentrale er voldoende geld is voor de onmiddellijke ontmanteling van de kerncentrale. Nadat de kerncentrale is ontmanteld en opgeruimd, moet er een groene weide overblijven. Om deze afspraak waar te kunnen maken, moet EPZ twee plannen bijhouden:

 1. Een ‘plan van aanpak’ waarin staat hoe EPZ de kerncentrale gaat ontmantelen
 2. Een ‘spaarplan’ waarin staat hoe het benodigde geld bijeen wordt gebracht

  Zijn de plannen voor ontmanteling up-to-date?

  EPZ laat iedere vijf jaar een onafhankelijke studie uitvoeren om te controleren of de plannen nog actueel zijn. Het resultaat wordt aan de overheid ter goedkeuring aangeboden.

  • De geactualiseerde technische studie naar de ontmanteling is in 2022 goedgekeurd.
  • De financiële onderbouwing is in 2023 goedgekeurd.

  Wanneer wordt de kerncentrale ontmanteld?

  Afgesproken is, dat de ontmanteling begint zodra de energieproductie definitief is gestopt. Nu is dat nog 1 januari 2034, maar het wordt misschien later. Een nieuwe datum volgt als uit onderzoek blijkt dat dit veilig en economisch mogelijk is en de Tweede Kamer de wet verandert.

  Hoe lang duurt het om een kerncentrale te ontmantelen?

  Het afbreken van een kerncentrale duurt ongeveer net zo lang als het bouwen: circa 10 jaar. Hier tellen we een marge bij op. Als er in 2034 wordt gestopt met de elektriciteitsproductie, wordt er rond 2045, uiterlijk 2048, een groene weide opgeleverd.

  Wat gebeurt er met het afval?

  De radioactieve resten worden als radioactief afval opgeborgen bij de afvalopslag van COVRA. Denk aan splijtstofafval of brokstukken van het reactorvat.

  Niet-radioactieve brokstukken worden verantwoord afgevoerd en zo mogelijk hergebruikt. Denk aan de grote hoeveelheden schoon beton en staal die na de ontmanteling overblijven.

  Hoe spaart EPZ het benodigde geld bij elkaar?

  Gedurende de levensduur van de kerncentrale wordt op iedere geproduceerde MegaWatt uur een opslag voor ontmanteling bij de klanten van EPZ in rekening gebracht.

  Tot en met 2011 werd dit geld op de lopende rekening van EPZ geplaatst. Na de financiële crisis vroeg de Nederlandse overheid om meer zekerheden. In 2012 werd daarom de Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele opgericht. Het geld dat EPZ spaart voor de ontmanteling, wordt in deze stichting apart gezet. Hierdoor blijft het gespaarde geld ook bij een onverhoopt faillissement van EPZ buiten de boedel.

  “Het bijeen gespaarde geld blijft altijd beschikbaar voor de ontmanteling.”

  Hoeveel geld is er al gespaard?

  Jaarlijks stort EPZ ongeveer 15 miljoen euro in de Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele. Op dit moment is er in de stichting een bedrag van ruim 300 miljoen euro ondergebracht. De komende tien jaar verdubbelt dit bedrag door stortingen en rendement. Er is al voor de sluitingsdatum voldoende geld gespaard om de ontmanteling te kunnen financieren.

  Mocht de ontwikkeling van het fonds onverhoopt achterblijven bij de prognose, dan heeft EPZ de plicht en de financiële middelen om bij te storten.

  Naast de genoemde verantwoording aan de overheid rapporteert EPZ de financiële gegevens ook in de openbare jaarrekening van EPZ. Daarin wordt ook vermeld wat er is gespaard in de Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele.

  De jaarrekening wordt volgens de gebruikelijke regels gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

  Animatie over de ontmanteling van de kerncentrale tot groene weide

  Waar bent u naar op zoek?