Wie houdt toezicht op de veiligheid van de kerncentrale?

Kerncentrale Borssele - Turbinehal

Voor onze kerncentrale geldt: we werken veilig of we werken niet. Veiligheid gaat voor alles. Veiligheid gaat dus ook voor economische of andere belangen. Het toezicht op de kerncentrale Borssele is wettelijk geregeld en onafhankelijk. Zo kan iedereen erop vertrouwen dat toezicht transparant en professioneel wordt uitgevoerd.

Kerncentrale Borssele behoort tot de 25 procent veiligste drukwater-kerncentrales van de westerse wereld. Behoren tot het veiligste kwartiel is een voorwaarde om open te kunnen blijven tot 2034.

De bedrijfsvoering staat in het teken van voortdurend verbeteren, waarbij medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht. Elke medewerker is aanspreekbaar op zijn of haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de nucleaire veiligheid. Er wordt hierop geschoold en gecoacht, individueel en in teamverband.

Daarnaast waken meerdere onafhankelijke externe organisaties over de veiligheid van onze kerncentrale. We noemen hier de belangrijkste toezichthoudende instanties.

Toezichthouders

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) richt zich onder meer op het ontwikkelen van beleid en wet- en regelgeving in ons land. Ook zorgt ze voor vergunningverlening en het toezicht en de handhaving op de naleving van de vergunningsvoorwaarden van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De autoriteit zorgt ook dat Nederland is voorbereid op mogelijke stralingsincidenten.
De ANVS controleert of EPZ zich aan haar vergunningsvoorwaarden houden en of wij waar mogelijk actief verbeteringen aanbrengen. Hierover rapporteert de ANVS aan de minister van I&M die ieder jaar verslag doet aan de Tweede Kamer.

Het IAEA is een autonome organisatie binnen de Verenigde Naties die toeziet op het vreedzaam gebruik van splijtstoffen en de veiligheid van kernenergie. Op verzoek van de ANVS onderzoekt het IAEA regelmatig de veiligheid bij onze kerncentrale. Tijdens IAEA-missies wordt gekeken hoe wij de kerncentrale bedrijven en of wij voldoen aan de recentste IAEA-regelgeving. Zo nodig adviseert het IAEA waar wij ons verder kunnen verbeteren.

De WANO is de internationale ‘brancheorganisatie’ van kerncentrales. Bij de WANO zijn alle elektriciteitproducerende kerncentrales in de wereld aangesloten. WANO ziet toe op de continue verbetering van de veiligheid in de sector. WANO is na het ongeval in Tsjernobyl (1986) opgericht om onderling ervaringen uit te wisselen. Door van elkaar te leren kun je herhaling van incidenten voorkomen. Eén van de pijlers daarbij is de peer review. Internationale teams van collega’s doen dan wekenlang onderzoek in elkaars kerncentrales. De aanbevelingen die dat oplevert leiden tot grotere veiligheid.

De ERBVC ziet specifiek bij onze kerncentrale Borssele toe op de veiligheid, het veiligheidsbeleid, de toetsing aan en afstemming met internationale veiligheidsnormen en regelgeving. Deze (internationale) groep van deskundigen komt regelmatig bijeen. De ERBVC kan met een second opinion en een onafhankelijk oordeel voorkomen dat onze eigen deskundigen een tunnelvisie ontwikkelen.

De Benchmark Commissie controleert of kerncentrale Borssele behoort tot de 25 procent veiligste drukwater-kerncentrales van de westerse wereld. Behoren tot het veiligste kwartiel is een voorwaarde om open te kunnen blijven tot 2034. Dit is afgesproken tussen de aandeelhouders van EPZ en de Nederlandse overheid. Deze afspraken liggen vast in een convenant dat werd gesloten in 2006. De Benchmark Commissie brengt iedere vijf jaar verslag uit over de veiligheid van kerncentrale Borssele. De kerncentrale behoort nog steeds tot het beste kwartiel.

Waar bent u naar op zoek?