Meerdere onafhankelijke externe organisaties waken over de veiligheid van onze kerncentrale. We noemen hier de belangrijkste, toezichthoudende instanties.

Iedereen kan erop vertrouwen dat toezicht onafhankelijk, transparant en professioneel wordt uitgevoerd

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Op 1 januari 2015 ging de wettelijke toezichthouder op de kerncentrale de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) van start. Voorheen heette deze toezichthouder Kernfysische Dienst (KFD).

De ANVS richt zich onder meer op het ontwikkelen van beleid en wet- en regelgeving in ons land. Ook zorgt ze voor vergunningverlening en het toezicht en de handhaving op de naleving van de vergunningsvoorwaarden van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De autoriteit zorgt ook dat Nederland is voorbereid op mogelijke stralingsincidenten.
De ANVS controleert of wij ons aan onze vergunningsvoorwaarden houden en of wij waar mogelijk actief verbeteringen aanbrengen. Hierover rapporteert de ANVS aan de minister van I&M die ieder jaar verslag doet aan de Tweede Kamer.

Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)

Het IAEA is een autonome organisatie binnen de Verenigde Naties die toeziet op het vreedzaam gebruik van splijtstoffen en de veiligheid van kernenergie. Op verzoek van de ANVS onderzoekt het IAEA regelmatig de veiligheid bij onze kerncentrale. Tijdens IAEA-missies wordt gekeken hoe wij de kerncentrale bedrijven en of wij voldoen aan de recentste IAEA-regelgeving. Zo nodig adviseert het IAEA waar wij ons verder kunnen verbeteren.

World Association of Nuclear Operators (WANO)

De WANO is de internationale ‘brancheorganisatie’ van kerncentrales. Bij de WANO zijn alle elektriciteitproducerende kerncentrales in de wereld aangesloten. WANO ziet toe op de continue verbetering van de veiligheid in de sector. WANO is na het ongeval in Tsjernobyl (1986) opgericht om onderling ervaringen uit te wisselen. Door van elkaar te leren kun je herhaling van incidenten voorkomen. Eén van de pijlers daarbij is de peer review. Internationale teams van collega’s doen dan wekenlang onderzoek in elkaars kerncentrales. De aanbevelingen die dat oplevert leiden tot grotere veiligheid.

Externe Reactor BedrijfsveiligheidsCommissie (ERBVC)

De ERBVC ziet specifiek bij onze kerncentrale Borssele toe op de veiligheid, het veiligheidsbeleid, de toetsing aan en afstemming met internationale veiligheidsnormen en regelgeving. Deze (internationale) groep van deskundigen komt regelmatig bijeen. De ERBVC kan met een second opinion en een onafhankelijk oordeel voorkomen dat onze eigen deskundigen een tunnelvisie ontwikkelen.