Wij stimuleren een goede veiligheidsopvatting bij onze medewerkers. Het resultaat daarvan noemen we onze veiligheidscultuur. Die moet er voor zorgen dat veiligheid integraal onderdeel is van elke operationele beslissing in onze kerncentrale. Het is de bedoeling dat onze medewerkers zich iedere keer de vraag stellen: is wat ik doe veilig? Tot aan het hoogste management toe wordt deze vraag gesteld. Blijven we in bedrijf of gaan we uit bedrijf?

Ieder moment vragen wij ons af: zijn wij veilig

Dit besef is bij alle medewerkers van onze centrale aanwezig. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid. Dat is logisch, want naast staal, beton en systemen heeft ook de mens (Human Factor) invloed op de veiligheid. Als eerst de techniek en daarna ook de mens faalt, kan uiteindelijk leiden tot het falen van de gehele installatie.

Onveiligheid melden

Bij het opmerken van onveilige handelingen of onveilige situaties wordt direct actie ondernomen om de veiligheid te herstellen. In alle gevallen worden onveilige handelingen en situaties gemeld. Zo kunnen wij ervan leren, ook als de afwijking direct al is opgelost. Deze kennis wordt internationaal gedeeld zodat er ook van elkaar wordt geleerd. Zo wordt er voortdurend aan gewerkt om de menselijke prestatie steeds weer te verbeteren.

Verbeteren Human Factor

Duidelijke procedures en technieken die fouten voorkomen zijn hierbij van groot belang. Regelmatig komen (wettelijke) toezichthouders en internationale auditteams naar onze kerncentrale. Deze inspecties zijn niet vrijblijvend. Als inzichten veranderen of tekortkomingen worden gesignaleerd, worden procedures en werkwijzen verbeterd

Trainen, trainen, trainen

Alle medewerkers moeten zicht verantwoordelijk voelen voor de nucleaire veiligheid. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle medewerkers getraind zijn voor de taken die verricht moeten worden. Ze moeten de randvoorwaarden voor een veilige bedrijfsvoering kennen en alle handelingen verrichten conform veilige (gecontroleerde) procedures.

Onze medewerkers worden voortdurend getraind om alert te zijn op (kleine) afwijkingen. Gemiddeld zit iemand bij EPZ ieder jaar 11 dagen in opleiding. Een belangrijk onderdeel zijn de simulatortrainingen. In een exacte kopie van de regelzaal worden allerlei gewone en ongewone procesgebeurtenissen getraind. Ze leren naast de normale procesgang het detecteren en opvangen van verstoringen.

Veiligheidscultuur: nooit af

Het verbeteren van de veiligheidscultuur is een permanente inspanning. Hieraan levert ook de analyse van menselijk gedrag een bijdrage. Er wordt daarom regelmatig kritische hulp van buitenaf ingeroepen om iedereen scherp te houden. Als menselijk gedrag beter begrepen wordt, kan dit met training en bewustwording worden beïnvloed.

‘Management Expectations’

De veiligheidscultuur is zoveel mogelijk tastbaar gemaakt door onze ‘Management Expectations’ vast te leggen. We maken toegankelijk (en begrijpelijk) wat we van onze medewerkers verwachten. Elke medewerker is aanspreekbaar op zijn of haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de nucleaire veiligheid. Er wordt hierop geschoold en gecoacht, individueel of in teamverband.

Systematisch werken

Veiligheid is bij de kerncentrale Borssele gesystematiseerd:

  • Er wordt gewerkt op basis van internationale normen;
  • Deze regels zijn in procedures uitgewerkt en vastgelegd;
  • Er wordt praktisch getraind op gedrag en het juist hanteren van de regels;
  • Er wordt bij (internationale) collega’s gekeken naar best practices, kennis wordt uitgewisseld;
  • Er is op de werkvloer toezicht (zowel intern als extern) op de naleving en de prestaties.