Als vervolg op het ‘Borssele Convenant’ (2006) wordt de bedrijfsduur van de kerncentrale Borssele verlengd tot 2034. De benodigde wijzigingen in en aanvullingen op het Veiligheidsrapport als onderdeel van de kernenergiewetvergunning liggen vanaf 25 oktober ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Borsele.

In 2006 sloten de Nederlandse regering en DELTA en Essent, de aandeelhouders van EPZ, exploitant van kerncentrale Borssele (KCB), een convenant: kerncentrale Borssele mag onder voorwaarden in bedrijf blijven tot 2034. Met gericht onderhoud, inspecties en vervangingen blijft de kerncentrale Borssele tot 2034 bij de 25 procent veiligste kerncentrales in de westerse wereld behoren – één van de voorwaarden uit het convenant.

Geen einddatum

In principe kent de vergunning van EPZ geen einddatum, wel was de beoogde bedrijfsduur in 1973 veertig jaar. Deze periode zou in 2013 aflopen. Echter, de technische conditie van de kerncentrale Borssele en de economische afwegingen (vervangingen en investeringen) staan een veel langere bedrijfsduur toe, tot zeker zestig jaar. De veiligheid is met uitvoerige onderzoeken aangetoond.

Bij kerncentrale Borssele is er sinds 2006 gewerkt aan project Long Term Operations, de IAEA-aanduiding voor bedrijfsduurverlenging. Er zijn tal van onderzoeken en beproevingen uitgevoerd om vast te stellen wat de conditie van cruciale componenten is en of deze componenten veilig mee kunnen tot 2034. Ook is aangetoond dat slijtage en veroudering worden beheerst.

Het verlengen van de bedrijfsduur van een kerncentrale is niet uniek. Op veel plaatsen in de wereld wordt de beoogde bedrijfsduur van kerncentrales van veertig jaar verlengd tot zestig of zelfs langer. Dat is goed mogelijk als blijkt dat de werkelijke veroudering en slijtage van de kerncentrale veel minder is dan bij het begin van de productie was aangenomen. Tientallen centrales in de Verenigde Staten hebben na gedegen onderzoek bedrijfsduurverlenging aangevraagd en gekregen. Ook in Europa (Zwitserland) zijn voorbeelden van toegestane bedrijfsduurverlenging.

Installatie en organisatie doorgelicht

Bij de onderzoeken zijn de gehele installatie en de organisatie doorgelicht. Speciale aandacht was er voor het reactorvat. Daarin vindt de kernsplijting plaats en bevinden zich dus de radioactieve stoffen. Het staal waarvan het reactorvat is gemaakt, zal geleidelijk aan door blootstelling aan neutronen verbrossen. Dat gebeurt in Borssele echter zo langzaam, dat het vat tot ver na 2034 aan de geldende strenge veiligheidseisen zal blijven voldoen. Dat is niet alleen berekend, maar wordt ook met beproevingen aangetoond. Met een uitgebreid inspectieprogramma wordt het verloop van de conditie ook in de praktijk tot 2034 gevolgd.

Verder is veel aandacht besteed aan slijtage en verouderingsaspecten van talloze componenten in de kerncentrale. Zaken als het optreden van vermoeiing en breuk van stalen leidingen tot 2034 is onderzocht en er is een vervangingsregime opgesteld voor ongevalsbestendige apparatuur.

Elektriciteitsproducent EPZ heeft een kerncentrale van 515 MW, een windmolenpark van 24 MW en een zonnepark van 20 MW.