1 juni 2021

Onbedoeld inschakelen noodstroomdiesel

Tijdens de splijtstofwisselstop worden delen van de centrale voor onderhoud uit bedrijf genomen. Als een deel van de noodstroomvoorziening bewust spanningsloos wordt gemaakt, is het niet de bedoeling dat een noodstroomdiesel de spanning herstelt. In dit geval was wel het leveren van de spanning geblokkeerd, maar niet het startsignaal van de dieselmotor.

Ook het stoppen van de koeling van een niet-veiligheidsrelevante systeem was niet geblokkeerd. Het stoppen van deze koeling leidde tot enige stoomvorming waardoor enkele brandmelders zijn aangesproken. Na analyse werden de afwijkingen hersteld.

EPZ heeft deze gebeurtenis bij de toezichthouder ANVS gemeld en is een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Omdat deze storing geen gevolgen had voor de nucleaire veiligheid, heeft EPZ deze gemeld als een gebeurtenis met een voorlopige inschaling op het niveau INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie). De ANVS stelt na onderzoek de definitieve inschaling vast.

Tijdelijke onbeschikbaarheid reserve noodstroomschakelaars tijdens onderhoud

Op 8 juni bleek een 400V backup-schakelaar in Noodstroomnet 1 niet te functioneren. Deze is daarop uitgebouwd voor reparatie. Omdat de kerncentrale in onderhoud is, stond op 9 juni preventief onderhoud gepland aan spanning voerende delen. Om dat veilig te kunnen doen, werd dat deel spanningsloos gemaakt door de redundante (tweede, reserve) 400V backup-schakelaar ook onbeschikbaar te maken. Daarmee waren dus beide backup-schakelaars tegelijkertijd onbeschikbaar. De Technische Specificaties van de kerncentrale schrijven voor dat één van beide altijd beschikbaar moet zijn.

Na ontdekking van deze afwijking is direct één van de backup-schakelaars weer beschikbaar gemaakt. De afwijking had geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid.

De kerncentrale heeft twee onafhankelijke noodstroomnetten. Noodstroomnet 1 heeft drie noodstroomdiesels en Noodstroomnet 2 heeft er twee. Als het externe net spanningsloos raakt, dan neemt een noodstroomdiesel binnen enkele seconden de stroomvoorziening over. Op deze plek staat meer uitleg over de noodstroomvoorziening van de kerncentrale https://blikindebol.nl/ontwerp/#noodstroom

EPZ heeft deze gebeurtenis bij de toezichthouder ANVS gemeld en is een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Omdat deze storing geen gevolgen had voor de nucleaire veiligheid, heeft EPZ deze gemeld als een gebeurtenis met een voorlopige inschaling op het niveau INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie). De ANVS stelt na onderzoek de definitieve inschaling vast.

Lekkage ondergrondse leiding

Op 16 juni is bij het blootleggen van een ondergrondse leiding een lekkage vastgesteld. Het betreft een leiding van het conventionele tussenkoelsysteem richting de machinetransformator waar gedemineraliseerd water met een corrosieremmend middel doorheen stroomt. De betreffende leiding was 13 juni in bedrijf genomen en nog dezelfde dag afgesloten omdat er indicaties waren die wezen op een lekkage. Het lek is gerepareerd en EPZ laat onderzoek doen om vast te stellen of en in welke mate er sprake is van bodemverontreiniging als gevolg van deze lekkage.

EPZ heeft deze gebeurtenis bij de toezichthouder ANVS gemeld en is een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Omdat deze storing geen relatie heeft met de nucleaire veiligheid, is een inschaling op de INES-schaal niet van toepassing.

Lichte besmetting transportcontainer

Op 23 juni 2021 registreerde de stralingsmonitor bij de uitgang van het kerncentraleterrein bij een voertuig een licht verhoogde straling. Het voertuig werd teruggestuurd en geïnspecteerd. Het bleek dat in de auto een transportcontainer stond die licht besmet was. De container bevatte instrumenten die voor werkzaamheden in gecontroleerd gebied zijn gebruikt. De kerncentrale was op dat moment voor onderhoud uit bedrijf.

De besmetting was met maximaal 0,8 Bq/cm2 weliswaar gering, maar wel het dubbele van wat is toegestaan. Dit had geconstateerd en schoongemaakt moeten worden vóórdat deze het gecontroleerd gebied van de kerncentrale verliet. Wat hier misging, wordt onderzocht.

EPZ heeft deze gebeurtenis bij de toezichthouder ANVS gemeld en is een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Omdat deze storing geen gevolgen had voor de stralingsveiligheid, heeft EPZ deze gemeld als een gebeurtenis met een voorlopige inschaling op het niveau INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie). De ANVS stelt na onderzoek de definitieve inschaling vast.

Onbedoeld in werking stellen noodstroomdiesels

Op 27 juni zijn twee noodstroomdiesels gestart door een spanningsdip die voorkomen had kunnen worden als de procedures beter gevolgd waren.

Op 26 juni is begonnen met het opstarten van de kerncentrale. 27 juni kon de eerste hoofdkoelmiddelpomp worden gestart. Het starten van deze hele grote motor geeft een flinke spanningsdip die doorwerkt op een op dezelfde rail aangesloten noodstroomrail. Die spanningsdip werd geregistreerd door het beveiligingssysteem. Dat gaf een signaal naar twee noodstroomdiesels die daarop aansloegen: één om de spanning te herstellen en één als reserve. Ook wordt in deze situatie de koeling van niet veiligheidsrelevante installatie-onderdelen afgeschakeld. Daarbij ontstond stoom en die activeerde het brandalarm.

Het starten van een koelmiddelpomp vraagt zoveel stroom dat er een dip ontstaat, dat is bekend. De procedure schrijft voor dat de spanning net voor de start iets moet worden opgevoerd (van 6.2 naar 6.5 kV) om de dip op te vangen. Deze stap is niet uitgevoerd, waardoor de dip de beveiliging activeerde. Het wordt uitgezocht waardoor deze stap in de procedure is overgeslagen.

EPZ heeft deze gebeurtenis bij de toezichthouder ANVS gemeld en is een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen. Omdat deze storing geen gevolgen had voor de nucleaire veiligheid, heeft EPZ deze gemeld als een gebeurtenis met een voorlopige inschaling op het niveau INES=0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie). De ANVS stelt na onderzoek de definitieve inschaling vast.